GEOLOGIA

GEOLOGIA

ZAJMUJEMY SIĘ BADANIAMI SKAŁ FANEROZOIKU

Usługi

 • Geofizyka
 • Geotechnika
 • Geologia złóż
 • Modelowanie 3D złóż węglowodorów i kopalin stałych

Szczegółowe rozpoznanie budowy geologicznej terenu

Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych w miejscu posadowienia obiektów budowlanych

Lokalizowanie stref rozluźnień i osiadań gruntu

Wykrywanie pustek skalnych naturalnych i poeksploatacyjnych

Wykrywanie potencjalnych stref zawodnionych

Wykrywanie podziemnych obiektów (kable, rury, zbiorniki, fundamenty, obiekty archeologiczne)

Badania geologiczne i geotechniczne wykonywane są w terenie oraz w laboratorium. W terenie wiercone są otwory i wykonywane badania polowe, które obejmują:

 • Badania makroskopowe – określenie między innymi genezy, rodzaju i stanu gruntu,
 • Sondowania wykonywane w celu wyznaczenia bezpośrednio w terenie parametrów geotechnicznych, np. stopień zagęszczenia, stopień plastyczności, wytrzymałości na ścinanie,
 • Badania zagęszczenia i nośności gruntów nasypowych między innymi płytą dynamiczną, płytą VSS,
 • Pobieranie próbek gruntów i wód podziemnych do badań laboratoryjnych.

Badania laboratoryjne gruntów mają na celu określenie parametrów geotechnicznych, miedzy innymi: uziarnienie, wilgotność, stan gruntu, odkształcalność, wytrzymałość.

Badania geologiczne i geotechniczne potrzebne są przed przystąpieniem do projektowania lub budowy obiektów budowlanych. Prawidłowo wykonane badania geologiczne i geotechniczne pomagają uniknąć problemów z osiadaniem budynku, drogi lub nasypu, pękaniem ścian, przemarzaniem.

Główne obszary działalności  Astrosphere  Sp z o.o. obejmują wykonywanie:

 • Dokumentacji hydrogeologicznych,
 • Dokumentacji geologiczno-inżynierskich,
 • Opinii geotechnicznych i dokumentacji badań podłoża gruntowego,
 • Wierceń i sondowań,

a także:

 • Prowadzenie nadzoru i dozoru geologicznego podczas wierceń (głębokich, również geotermalnych)
 • Sprawowanie nadzoru geotechnicznego w trakcie budowy

Naukowe opracowanie wyników